Adviesraad Sociaal Domein

Om de welzijnstaken efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren, verplicht de wet de gemeenten om burgers en belangenorganisaties van burgers te betrekken bij het maken van nieuw beleid. Daarom werden in de afgelopen jaren in bijna alle gemeenten adviesraden geïnstalleerd, zo ook in onze gemeente Krimpen aan  den IJssel . De adviesraad werd in februari 2007 geïnstalleerd.
De leden van de adviesraad sociaal domein worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. De adviesraad sociaal domein is een onafhankelijk orgaan.
In het reglement van de adviesraad sociaal domein is geregeld dat het advies zowel naar B&W als de gemeenteraad wordt gestuurd.

Het doel van de adviesraad is de belangen te behartigen van mensen die tot de doelgroep behoren. Het gaat dan om mensen die al gebruik maken van voorzieningen, maar ook om inwoners die op een andere wijze een bijdrage leveren aan het meedoen van de Krimpense bevolking.

Afbeelding 071

De adviesraad sociaal domein geeft het college van B&W van de gemeente Krimpen aan de IJssel gevraagd en ongevraagd advies. Het gaat dan over het sociaal domein in de volle breedte. Het werkveld is heel uitgebreid. Om goed op de hoogte te komen en te blijven van alle belangen die in het veld spelen, legt de adviesraad contacten en onderhoudt deze met alle belanghebbenden. Ook maakt de adviesraad probleemgebieden bespreekbaar.

De adviesraad adviseert niet over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten. Daarvoor is er een aparte gemeentelijke klachtenprocedure.

'Vaart nodig bij aanpak files bij de Algerabrug ...De gemeente Krimpen aan den IJssel ondersteunt de adviesraad door inhoudelijke en secretariële ondersteuning. Ook stelt zij vergaderruimtes ter beschikking. De leden ontvangen een onkostenvergoeding.

De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet aan het College van Burgemeester en Wethouders. De basis van de taken van de adviesraad ligt vast in een reglement dat is vastgesteld door de gemeente.