Goed bezochte avond over laaggeletterdheid

Op donderdag 12 september werd in de Tuyter door het Taalnetwerk Krimpen een avond georganiseerd in het kader van de landelijke Week van de Alfabetisering.
In Krimpen onder het thema: Rekening houden met Taal.

Er was een flinke opkomst deze avond en burgemeester Martijn Vroom sprak vooraf met staatssecretaris Tamara van Ark over de voortgang in Krimpen aan den IJssel waar het taalonderwijs betreft en informeerde of wij meer kunnen doen om landelijk aan te sluiten.
Na de plenaire opening ging het publiek naar drie workshops, waar de koppeling tussen taalachterstand en armoede werd besproken.

Na de pauze oefenden we met elkaar Nederlands door middel van zang. Begeleid door een zangpedagoge zong het publiek dapper mee met nederlandstalige liedjes. Een vrolijke en warme afsluiting van de avond. Flyer 12-9 av

 

 

Ondertekening Dementieketen Capelle en Krimpen

Op 17 juli 2019 ondertekenden de bestuurders van diverse zorg- en welzijnsorganisaties en de wethouders van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel de samenwerkingsovereenkomst voor de dementieketen.
De Krimpense wethouder John Janson:
“De nieuwe samenwerking draagt bij aan het bieden van passende ondersteuning en zorg aan dementerende Krimpenaren, Capellenaren en hun naasten.”

Krimpense jongeren bedenken zelf oplossingen voor inclusieve gemeente

Krimpense jongeren vinden vooral dat het taboe rond homoseksualiteit doorbroken moet worden door homoseksualiteit te normaliseren en hierover zo veel mogelijk te informatie te verstrekken. Dat is een van de uitkomsten van de uitdaging die de scholieren onder leiding van deskundigen met elkaar aangingen om oplossingen te vinden voor het feit dat een van de zeven Krimpense jongeren aangeeft niet bevriend te willen zijn met een homo of lesbienne. Dé belangrijkste uitkomst van de Gezondheidsmonitor 2015, een rapport over de gezondheidssituatie van Krimpense jongeren, uitgevoerd door de GGD, waarna op initiatief van de fracties van D66 en de PvdA de motie “Alle jongeren doen mee in Krimpen” werd ingediend. Kirsten Jaarsma, wethouder Jeugd en Diversiteit nam de aanbevelingen van een drietal jongeren in ontvangst.

Krimpen vindt het belangrijk dat jongeren volwaardig mee kunnen doen in de lokale samenleving en zich prettig voelen zonder buitengesloten of gediscrimineerd te worden vanwege hun lesbienne, homo, biseksueel of transgender voorkeur (LHBT). Daarbij hecht Krimpen veel waarde aan participatie. Jaarsma: “Het is mooi om te zien hoe jongeren mee willen denken en met oplossingen komen.” 162 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 15,2 jaar hebben aan het onderzoek meegewerkt. Daarnaast hebben 25 jongen actief nagedacht over de oplossingen. Gedurende het project is ook samengewerkt met het jeugd-en jongerenwerk en met enkele kerkelijke organisaties. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomsten.

Gemeentelijk Kinderombudsman: “We moeten ons schamen!”

“Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?” dat is de titel van het rapport dat de kinderombudsman Stans Goudsmit van de regio Rotterdam dinsdag presenteerde. Zij ging met jongeren zelf in gesprek over hun problemen met de jeugdhulp.

Wat blijkt? Jongeren voelen zich niet gehoord, krijgen weinig informatie en moeten veel wachten. Zo ook de 17-jarige Roushif uit Hoogvliet en de 16-jarige Anne uit Krimpen aan den IJssel.

Roushif wachtte drie jaar op de uitslag van wat er met hem aan de hand is en zat al die tijd zonder hulp eenzaam thuis. Anne was suïcidaal, maar viel twee maanden tussen wal en schip omdat haar behandelend psychiater haar al had overgedragen maar de GGZ-instelling nog niet met haar aan de slag kon.

“Het zijn hele pijnlijke verhalen, waar we ons denk ik met z’n allen vreselijk voor moeten schamen”, zegt ombudsman Goudsmit. “Want zo moeilijk is het niet om met jongeren in gesprek te gaan en ze serieus te nemen.”

Goudsmit overhandigde het rapport dinsdag aan de wethouders van de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, en Vlaardingen. Ze ziet dat als een begin. Daarna blijft ze de verantwoordelijken aan hun jasje trekken, om te kijken welke concrete stappen zij nemen om de jeugdhulp te verbeteren.

Nieuw in Krimpen: Lotgenotengroep Chronisch Zieken

In Krimpen aan den IJssel is een nieuw initiatief gestart: een lotgenotengroep, waar chronisch zieken elkaar kunnen treffen. In deze groep ontmoeten chronisch zieken elkaar en ervaren zij steun en herkenning bij elkaar. In het bijgaande artikel uit het Algemeen Dagblad wordt e.e.a. beschreven. Klik op onderstaande link om het artikel te lezen.

lotgenotengroep chronisch zieken Krimpen

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO

16 april 2019
De gemeente Krimpen aan den IJssel voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruikmaken van hulpverlening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert namens de gemeente het onderzoek uit.

Vragenlijst
Heeft u in 2018 hulpverlening ontvangen vanuit de Wmo of Jeugdwet? U ontvangt dan in week 17 een vragenlijst per e-mail. Is uw e-mailadres niet bij ons bekend? Dan ontvangt u de vragenlijst per post. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaring. Door de vragenlijst in te vullen helpt  u de zorg, ondersteuning en hulpverlening te verbeteren.

Bron: Gemeente website

Vragenlijst: Hoe democratisch werken wij in Krimpen aan den IJssel?

Hoe democratisch werken wij in onze gemeente? Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek! Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat voor u duidelijk? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Heeft u zelf ideeën over hoe u als inwoner meer betrokken kunt worden bij de keuzes die in de gemeente worden gemaakt? U kunt nu de online vragenlijst invullen.

Vragenlijst

De gemeenteraad wil zich graag een beeld vormen over de verschillende meningen die in Krimpen aan den IJssel bestaan over onze lokale democratie. Om dit te kunnen bereiken wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen (quick scan). De vragenlijst kunt u vinden via de volgende link: https://www.quickscanlokaledemocratie.nl/form/quick-scan-lokale-democratie-kri.

De adviesraad is n.a.v. vragen uit de omgeving over het zwembadbeleid in gesprek gegaan.

De gemeente Krimpen aan den IJssel antwoordt:

Beheer
Het beheer van het zwembad is per 1 april 2017 overgedragen aan Optisport. Doel is het zwembad zoveel mogelijk zelfstandig te laten draaien met zo min mogelijk bemoeienis van de gemeente. 

Optisport stelt  kwartaalrapportages jaarverslag en jaarrekening op en heeft met regelmaat contact met de gemeente. Tevens is er 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.
Het contract is afgesloten voor 10 jaar. Twee jaar voor het einde van de looptijd van het contract vindt er een totale evaluatie plaats waarin bepaald wordt of contract verlengd wordt, of dat er een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven.

Hygiëne
Klachten over hygiëne moeten bij Optisport neergelegd worden. Optisport moet aan het certificaat “schoon en veilig” voldoen en wordt daarop gecontroleerd. Als er signalen zijn dat het zwembad niet aan dit certificaat voldoet, krijgt de gemeente daar bericht van. De gemeente heeft tot nu toe nog geen berichten gehad.

Zwemlessen
Indien ouders niet zelf de zwemlessen kunnen bekostigen, kunnen zij een beroep doen op het voorzieningenfonds*. Een idee is om in september te beginnen met zwemles en het budget van bijvoorbeeld 2019 daarvoor te gebruiken en in januari verder met het nieuwe budget van 2020. Zo kun je door een beetje plannen 2 budgetten aan elkaar plakken en de zwemlessen wel betalen.

Om ervoor te zorgen dat ouders niet eerst het geld zelf voor hoeven te schieten, kunnen zij het geld van voorzieningenfonds op de rekening van het zwembad laten storten.

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen (natte gymnastiek) is bedoeld om zwemvaardigheid te blijven onderhouden en geen zwemles. Dus niet gericht op diploma halen.

U kunt informatie krijgen over het voorzieningenfonds op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Of u klikt op onderstaande link:
*https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/(430642)-PDC/pdc-producten/Voorzieningenfonds.html

.

Bezoekadres KrimpenWijzer sluit

Op 1 april sluiten de deuren van het bezoekadres van KrimpenWijzer.
Uiteraard blijft KrimpenWijzer goed bereikbaar voor cliënten en andere belanghebbenden.
U kunt contact opnemen via e-mail: info@krimpenwijzer.nl of via het telefoonnummer 0180-517590 op werkdagen tussen 8:30 en 17.00 uur. Ook kunt u voor vragen over welzijn, zorg en opvoeden terecht op de website www.krimpenwijzer.nl.

KrimpenWijzer is er voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel en hun mantelzorgers.
U kunt bij KrimpenWijzer terecht voor vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect op kwetsbare kinderen

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.

De Kinderombudsman heeft de afgelopen periode vele signalen ontvangen dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter worden. Met name de meest kwetsbare kinderen die te maken hebben met een stapeling van problemen, en daarmee met verschillende instanties en wetgeving, krijgen niet de hulp die zij nodig hebben. ‘Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. Ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen, lukt het ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen.’

Schotten en barrières

De Kinderombudsvrouw ziet dat schotten en barrières goede hulp aan kinderen in de weg staan. Zo hebben kinderen en hun ouders te maken met veel verschillende organisaties, die vaak langs elkaar heen werken. Ook zijn de verschillen tussen gemeenten groot en is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp. Daar komt bij dat vanwege financiële druk en aanbestedingsprocedures de kwaliteit en continuïteit van hulp onder druk staat. ‘Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip,’ aldus de Kinderombudsvrouw.

Ze stelt dat het beoogde doel van de Jeugdwet – tijdige, passende en samenhangende hulp – niet is bereikt: ‘Een transitie als deze kost tijd en moeite, maar vier jaar na dato zien we nog steeds geen verbetering in de hulp aan jeugd. De problemen zijn door gebrek aan samenhang nog lang niet opgelost.’

Overkoepelende visie

De Kinderombudsvrouw pleit daarom voor een overkoepelende visie die verbinding legt tussen de verschillende domeinen, organisaties en actieplannen. ‘De departementen, gemeenten en organisaties spannen zich enorm in om te zorgen dat kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het is de hoogste tijd dat alle kinderen gaan profiteren van deze inspanningen.’ In de visie, die moet dienen als basis voor alle hulp aan jeugd in Nederland, moet het ontwikkelingsbelang van het kind voorop staan. ‘Een kind, een gezin, een plan, dat is het uitgangspunt.’

De Kinderombudsvrouw wil op korte termijn in gesprek met minister De Jonge over hoe de barrières en schotten weggenomen kunnen worden, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Bron: website Kinderombudsman